A középszintű érettségi vizsga témakörei
Magyar nyelv és irodalom

Tételek nyelvtanból a 2023. május-júniusi vizsgaidőszakban,
az új érettségi vizsgaleírás alapján

  Kommunikáció

 1. A kommunikáció tényezői
 2. A kommunikációs folyamat funkciói
 3. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei (gesztusok, mimika, térközszabályozás, külső megjelenés)
 4. A magyar nyelv története

 5. A magyar nyelv eredete, finnugor nyelvrokonságának bemutatása
 6. A nyelvemlékek mint nyelvtörténeti források: kéziratos és nyomtatott nyelvemlékeink
 7. A nyelvújítás lényege, jelentősége példák alapján
 8. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése
 9. Ember és nyelvhasználat

 10. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra
 11. A nyelv mint jelrendszer: jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben
 12. A nyelvi szintek

 13. Hangkapcsolódási szabályosságok típusai a magyar nyelvben
 14. A szóelemek (morfémák) szerepe és használata a szóalak felépítésében
 15. A névmások és az igenevek tulajdonságai, szerepük a mondatokban
 16. Az egyszerű mondat elemzése
 17. A szöveg

 18. A szöveg szóban és írásban
 19. Az elektronikus média új közlésmódjai (blog, vlog, E-mail, honlap, fórum, közösségi oldal)
 20. A retorika alapjai

 21. A szónoki beszéd felépítése, megszerkesztésének lépései
 22. Érvek elrendezése a szövegben
 23. A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése
 24. Stílus és jelentés

 25. A hangalak és a jelentés kapcsolata
 26. A szóképek és alakzatok szerepe a köznyelvi és a szépirodalmi szövegben


Tételek irodalomból a 2023. május-júniusi vizsgaidőszakban,
az új érettségi vizsgaleírás alapján

  Művek a magyar irodalomból I. kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete
 2. Arany János balladái
 3. Ady Endre szimbolizmusa az Új versek című kötet alapján
 4. Babits Mihály: Jónás könyve
 5. A lélektaniság jellemzői Kosztolányi Dezső prózájában
 6. József Attila utolsó vershármasa
 7. Művek a magyar irodalomból II. - választható szerzők

 8. A magyarság sorskérdései Kölcsey Ferenc költészetében
 9. Jókai Mór: Az arany ember, a vallomásregény műfaja
 10. Vörösmarty Mihály kései költészete
 11. Radnóti Miklós eclogái
 12. A groteszk megjelenése Örkény István Tóték című művében
 13. Parasztábrázolás Mikszáth Kálmán műveiben
 14. Művek a magyar irodalomból III. - kortárs szerzők

 15. Egy kortárs szerző művének bemutatása- Tasnádi István: Kartonpapa
 16. Művek a világirodalomból

 17. A felnőtté válás motívuma Janne Teller Semmi című művében
 18. Az orosz realizmus prózája
 19. A XX. századi világlátás, életérzés Franz Kafka művei alapján
 20. Színház és dráma

 21. A reneszánsz színház jellemzői, Shakespeare drámái
 22. Az eszmék szerepe és változása Madách Imre Az ember tragédiája című művében
 23. Az irodalom határterülete

 24. A szórakoztató irodalom műfajai
 25. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

 26. Rippl-Rónai József és a Nyugat kapcsolata